SZKOŁA PODSTAWOWA im. BOHATERÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO w IGOŁOMI
logo
GIMNAZJUM im. ŚW. BRATA ALBERTA w IGOŁOMI
obraz

PROJEKT "ĆWICZĘ UMYSŁ"

WYCIECZKA DO WROCŁAWIA

W ostatnim czasie odbyła się wycieczka do Wrocławia, wśród uczestników wycieczki była najlepsza klasa w szkole, czyli klasa ósma i inni. Po dotarciu na miejsce wszyscy udali się do Hydropolis, czyli centrum nauki o wodzie. Na samym początku uczniowie postanowili przebiec przez wodną kurtynę, część załogi przebiegła, ale niektórzy wpadli ... więcej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Znak: GCEIg.271.15.2018
Igołomia, dnia 5.11.2018r.
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce - Gminne Centrum Edukacji w Igołomi) zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą "Pzp" informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Organizacja wyjazdów edukacyjnych dla uczniów z Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi", nr sprawy: GCEIg.271.15.2018 - na poszczególne części zamówienia wybrano: ...więcej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - WYCIECZKI

Znak: GCEIg.271.15.2018
Igołomia, dnia 15.10.2018r.
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce - Gminne Centrum Edukacji w Igołomi) na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Organizacja wyjazdów edukacyjnych dla uczniów z Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi", nr sprawy: GCEIg.271.15.2018 ....więcej

ZAPYTANIE DO SIWZ - WYCIECZKI

Igołomia, dnia 09.10.2018r.
Dotyczy: zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamówienia pn. "Organizacja wyjazdów edukacyjnych dla uczniów z Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi" - nr sprawy: GCEIg.271.15.2018
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce, w imieniu której działa: Gminne Centrum Edukacji w Igołomi) na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej Pzp publikuje odpowiedź na pytanie Wykonawcy: ....więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - WYCIECZKI

Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Organizacja wyjazdów edukacyjnych dla uczniów z Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi" nr sprawy: GCEIg.271.15.2018
1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkolnych, autokarowych wyjazdów edukacyjnych dla uczniów z Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi (GCE) tj. ze Szkoły Podstawowej w Igołomi oraz Gimnazjum w Igołomi. Zadanie jest objęte projektem: Ćwiczę umysł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 ....więcej

HARMONOGRAM ZAJĘĆ Z PROJEKTU "ĆWICZĘ UMYSŁ"

Harmonogram zajęć z projektu "Ćwiczę umysł" :

wrzesień październik listopad
grudzień styczeń luty
,marzec ,kwiecień ,maj
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - DOWOZY UCZNIÓW

Znak: GCEIg.271.11.2018 Igołomia, dn. 03.09.2018r. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce - Gminne Centrum Edukacji w Igołomi) zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj., Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą "Pzp" zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego pn: "Przewóz uczniów z Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi" - wybrano: ....więcej

REKRUTACJA UCZNIÓW DO PROJEKTU "ĆWICZĘ UMYSŁ"

W dniach 03 - 06 września odbędzie się rekrutacja do zajęć realizowanych w ramach projektu "Ćwiczę umysł" dofinansowanego ze środków UE. Dokumenty rekrutacyjne (do pobrania w załączeniu lub sekretariacie szkoły) należy składać w biurze projektu- sekretariacie szkoły - prosimy o przestrzeganie terminu złożenia dokumentów (jednym z kryteriów rekrutacyjnych jest kolejność zgłoszeń).....więcej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - DOWOZY UCZNIÓW

Nr sprawy: GCEIg.271.11.2018
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce - Gminne Centrum Edukacji w Igołomi), na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Przewóz uczniów z Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi"....więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOWOZY UCZNIÓW

Nr sprawy: GCEIg.271.11.2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Gminne Centrum Edukacji w Igołomi: "Przewóz uczniów z Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi" Przedmiot zamówienia obejmuje przewóz uczniów wraz z opieką uczniów z zespołu szkół Gminne Centrum Edukacji w Igołomi w roku szkolnym od dnia 10 września 2018r. do dnia 21 czerwca 2019r. po wyznaczonej trasie z wykorzystaniem jednego autobusu....więcej

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Nr sprawy: GCEIg.271.9.2018
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce,32-125 Wawrzeńczyce nr 57 - Gminne Centrum Edukacji w Igołomi, Igołomia Nr 252, 32-126 Igołomia) informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) unieważnia postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: "Przewóz uczniów z Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi"...więcej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - DOWOZY UCZNIÓW

Nr sprawy: GCEIg.271.9.2018
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce - Gminne Centrum Edukacji w Igołomi), na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Przewóz uczniów z Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi"...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOWOZY UCZNIÓW

Nr sprawy: GCEIg.271.9.2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Gminne Centrum Edukacji w Igołomi: "Przewóz uczniów z Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi" Przedmiot zamówienia obejmuje przewóz uczniów wraz z opieką uczniów z zespołu szkół Gminne Centrum Edukacji w Igołomi w roku szkolnym od dnia 10 września 2018r. do dnia 21 czerwca 2019r. po wyznaczonej trasie z wykorzystaniem jednego autobusu....więcej

REALIZACJA PROJEKTU

Ćwiczę umysł

HARMONOGRAM ZAJĘĆ Z PROJEKTU "ĆWICZĘ UMYSŁ"

Harmonogram zajęć z projektu "Ćwiczę umysł" :

październik listopad grudzień
styczeń luty marzec
kwiecień maj czerwiec
WYCIECZKA EDUKACYJNA DO WARSZAWY

Dnia 13 marca 2018 roku wraz z innymi uczniami klas gimnazjalnych oraz VII klasą podstawową wyjechałam na dwudniową wycieczkę do Warszawy. Wyjazd organizowany był nieodpłatnie w ramach projektu "Ćwiczę umysł" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Oczywiście, idea zwiedzania stolicy niesamowicie... więcej

WYCIECZKA EDUKACYJNA

W dniach 13 -14 marca 2018 r. odbędzie śię wycieczka edukacyjna do Warszawy w ramach projektu Ćwiczę umysł

regulamin wycieczki plan wycieczki
PIERWSZE KROKI W PROGRAMOWANIU

Programowanie nie jest takie trudne, o czym przekonują się uczniowie naszej szkoły biorący udział w zajęciach Szkolnego Koła Programistycznego w ramach projektu unijnego pn. Ćwiczę umysł....więcej

MATERIAŁY DO PROJEKTU

Materiały dotyczące równości szans płci i niedyskryminacji:

1.Poradnik:

2.Agenda

3. Wytyczne zasady równości szans i płci

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce - Gminne Centrum Edukacji w Igołomi) zgodnie z art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj., Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą "Pzp" zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Organizacja szkolnych, autokarowych wyjazdów edukacyjnych dla uczniów z Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi" nr sprawy GCE.271.7.2017 - wybrano:...więcej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce - Gminne Centrum Edukacji w Igołomi) na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Organizacja szkolnych, autokarowych wyjazdów edukacyjnych dla uczniów z Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi", nr sprawy: GCE.271.7.2017...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

Gminne Centrum Edukacji w Igołomi: "Organizacja szkolnych, autokarowych wyjazdów edukacyjnych dla uczniów z Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi...więcej

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce - Gminne Centrum Edukacji w Igołomi)informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) unieważnia postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:"Organizacja szkolnych, autokarowych wyjazdów edukacyjnych dla uczniów z Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi", nr sprawy: GCE.271.6.2017. ...więcej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce - Gminne Centrum Edukacji w Igołomi) na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Organizacja szkolnych, autokarowych wyjazdów edukacyjnych dla uczniów z Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi", nr sprawy: GCE.271.6.2017 ...strona1....strona2

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA - USŁUGI

Dotyczy: zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamówienia pn. "Organizacja szkolnych, autokarowych wyjazdów edukacyjnych dla uczniów z Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi" - nr sprawy: GCE.271.6.2017...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

Gminne Centrum Edukacji w Igołomi: "Organizacja szkolnych, autokarowych wyjazdów edukacyjnych dla uczniów z Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi...więcej

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce - Gminne Centrum Edukacji w Igołomi) informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) unieważnia postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: "Organizacja szkolnych, autokarowych wyjazdów edukacyjnych dla uczniów z Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi" ...więcej
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce - Gminne Centrum Edukacji w Igołomi) na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Organizacja szkolnych, autokarowych wyjazdów edukacyjnych dla uczniów z Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi" ...więcej
LISTY UCZNIÓW ZREKRUTOWANYCH DO PROJEKTU "ĆWICZĘ UMYSŁ"

Listy uczniów zrekrutowanych na zajęcia ...więcej

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA - USŁUGI

Dotyczy: zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamówieniapn. "Organizacja szkolnych, autokarowych wyjazdów edukacyjnych dla uczniów z Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi" - nr sprawy: GCE.271.5.2017...więcej

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA - USŁUGI

Dotyczy: zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamówieniapn. "Organizacja szkolnych, autokarowych wyjazdów edukacyjnych dla uczniów z Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi" - nrsprawy: GCE.271.5.2017...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

Gminne Centrum Edukacji w Igołomi: "Organizacja szkolnych, autokarowych wyjazdów edukacyjnych dla uczniów z Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi...więcej

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU NA DOWOZY

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce - Gminne Centrum Edukacji w Igołomi) zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj., Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą "Pzp" zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego pn: "Przewóz uczniów z Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi" - wybrano: ..więcej

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA UCZNIÓW

Uwaga!
Ogłaszamy rekrutację uzupełniającą dla uczniów z klas gimnazjum i klas VII do zajęć:
1. Laboratorium matematyczne- zajęcia rozwijające
2. Laboratorium biologiczno-geograficzne grupa rozwijająca.,
3. Laboratorium matematyczne - zajęcia wyrównawcze,
4. Laboratorium fizyczne - zajęcia wyrównawcze.
Kwestionariusze zgłoszeniowe do projektu można składać w biurze rekrutacyjnym (sekretariat) do 10.10.2017r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce - Gminne Centrum Edukacji w Igołomi), na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Przewóz uczniów z Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi"....więcej

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NAUCZYCIELI

Uwaga!
Ogłaszamy rekrutację uzupełniającą nauczycieli do prowadzenia zajęć z programowania zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach dla nauczycieli przyjętym zarządzeniem nr 86/2017 Wójta Gminy Igołomia- Wawrzeńczyce z dnia 20 września 2017. Rekrutacja odbywać się będzie w dniach od 03.10 do 12.10.2017r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce - Gminne Centrum Edukacji w Igołomi) zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj., Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą "Pzp" zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego pn: "DOSTAWA POMOCY I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH" - na poszczególne części zamówienia wybrano: ...więcej

PRZEWÓZ UCZNIÓW Z GCE W IGOŁOMI

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1, szczegółowo art. 39- 43 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 1579, z późn. zm.) (zwana dalej "ustawą", "Pzp") na zadanie pn. "Przewóz uczniów z Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi", zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej ,,SIWZ". . ....więcej

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce - Gminne Centrum Edukacji w Igołomi) informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) unieważnia postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: "Przewóz uczniów z Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi". ..więcej

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce - Gminne Centrum Edukacji w Igołomi) zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj., Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą "Pzp" zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego pn: "DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO I INTERAKTYWNEGO" - wybrano: ..więcej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce - Gminne Centrum Edukacji w Igołomi), na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Przewóz uczniów z Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi". ..więcej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce - Gminne Centrum Edukacji w Igołomi) na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO I INTERAKTYWNEGO" ..więcej

PROJEKT "ĆWICZĘ UMYSŁ" - REKRUTACJA NAUCZYCIELI

Rekrytacja nauczycieli do prowadzenia zajęć. ...więcej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce - Gminne Centrum Edukacji w Igołomi) na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "DOSTAWA POMOCY I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH" prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. ...więcej

PROJEKT "ĆWICZĘ UMYSŁ" - REKRUTACJA

Dnia 18.09.2017 r. Wójt Gminy Igolomia-Wawrzeńczyce wydał Zarządzenie nr 85/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Ćwiczę umusł" Dokumenty rekrutacyjne wraz z regulaminem rekrutacji są do pobrania w sekretariacie szkoły i na stronie www szkoły. ...więcej

PRZEWÓZ UCZNIÓW Z GCE W IGOŁOMI

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1, szczegółowo art. 39- 43 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 1579, z późn. zm.) (zwana dalej "ustawą", "Pzp") na zadanie pn. "Przewóz uczniów z Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi", zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej ,,SIWZ"....więcej

ZAMÓWIENIE DOSTAWY POMOCY DYDAKTYCZNYCH

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych do dwóch placówek oświatowych w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce, tj. do Szkoły Podstawowej w Igołomi oraz Gimnazjum w Igołomi. Zadanie jest objęte projektem: Ćwiczę umysł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020...więcej

ZAMÓWIENIE DOSTAWY KOMPUTERÓW I SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i interaktywnego do dwóch placówek oświatowych w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce, tj. do Szkoły Podstawowej w Igołomi oraz Gimnazjum w Igołomi. Zadanie jest objęte projektem: Ćwiczę umysł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020....więcej

REALIZACJA PROJEKTU PN."ĆWICZĘ UMYSŁ"

Celem projektu jest wzrost kompetencji matematyczno-przyrodniczych i informatycznych uczniów oraz dostosowanie kompetencji zawodowych nauczycieli do potrzeb nauczania z wykorzystaniem narzędzi informatycznych i metody eksperymentu w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Igołomi prowadzonych przez Gminę Igołomia- Wawrzeńczyce w okresie od 09.07.2017r do 08.07.2019r..więcej

Gminne Centrum Edukacji w Igołomi
(Przedszkole Samorządowe Misia Uszatka, Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalmymi)