DOKUMENTY


STATUT SZKOŁY
  1. Nazwa szkoły brzmi: Gminne Centrum Edukacji, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów  Powstania Styczniowego w Igołomi.
  2. Siedzibą szkoły jest budynek szkolny o adresie : Igołomia 252.
  3. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół "Gminne Centrum Edukacji w Igołomi.
  4. Organem prowadzącym szkoły jest Gmina Igołomia - Wawrzeńczyce.
  5. Nadzór pedagogiczny pełni Małopolski Kurator Oświaty.
  6. Szkoła działa w obwodzie ustalonym przez organ prowadzący.
  7. ....więcej
PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:
- umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa szkoły i kontynuacji nauki na następnych etapie kształcenia,...więcej
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
  1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
  2. Samorząd działa w oparciu o prawa (art. 55 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. - Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.) oraz zasady niniejszego regulaminu, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
  3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.....więcej
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA
więcej
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
więcej
REGULAMIN RADY RODZICÓW
1. Rada rodziców jest samorządnym przedstawicielem reprezentującym ogół rodziców współpracujących z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim, organizacjami młodzieżowymi działającymi w szkole oraz na jej rzecz... więcej
KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA ROK 2021/2022
Obszar:nauczyciele....więcej

 

sponsor
klawisz
klawisz
klawisz
klawisz

Gminne Centrum Edukacji w Igołomi
(Przedszkole Samorządowe Misia Uszatka, Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalmymi)