DOKUMENTY


KONCEPCJA PRACY SZKOŁY
Stworzenie planu zebrań z rodzicami zapewniającego wysoką frekwencję
Wykorzystywanie strony internetowej do komunikacji miedzy nauczycielem i uczniem oraz nauczycielem a rodzicami
Wykorzystanie komunikatorów internetowych do porozumiewania się na terenie szkoły oraz w komunikacji miedzy szkołami GCE...więcej
PROGRAM WYCHOWACZO-PROFILAKTYCZNY
Uwzględniwszy osobę naszego patrona, będziemy działać teraz i w przyszłości po linii wychowania, w duchu umiłowania ludzi i ojczyzny. 1. Chcemy...więcej
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
...wiecej
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW
...wiecej
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
  1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej "Samorządem".
  2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
  3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów....więcej
REGULAMIN RADY RODZICÓW
1.Rada rodziców jest samorządnym przedstawicielem reprezentującym ogół rodziców współpracujących z dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim, organizacjami młodzieżowymi działającymi w szkole oraz na jej rzecz...więcej
STATUT
  1. Nazwa szkoły: Gminne Centrum Edukacji w Igołomi Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Styczniowego z włączonymi klasami gimnazjalnymi w Igołomi.
  2. Siedziba szkoły: Igołomia 252.
  3. Organ prowadzący: Gmina Igołomia - Wawrzeńczyce.
  4. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Małopolski Kurator Oświaty.
  5. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół " Gminne Centrum Edukacji" w Igołomi.
...więcej


klawisz
klawisz
klawisz
klawisz

Gminne Centrum Edukacji w Igołomi
(Przedszkole Samorządowe Misia Uszatka, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum)