DOKUMENTY


PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK 2012/2013
Stworzenie planu zebrań z rodzicami zapewniającego wysoką frekwencję
Wykorzystywanie strony internetowej do komunikacji miedzy nauczycielem i uczniem oraz nauczycielem a rodzicami
Wykorzystanie komunikatorów internetowych do porozumiewania się na terenie szkoły oraz w komunikacji miedzy szkołami GCE...więcej
PROGRAM WYCHOWACZY
Uwzględniwszy osobę naszego patrona, będziemy działać teraz i w przyszłości po linii wychowania, w duchu umiłowania ludzi i ojczyzny. 1. Chcemy...więcej
PROGRAM PROFILAKTYKI
Program profilaktyczny dla gimnazjum w Igołomi, powstał w oparciu o ewaluację, wcześniej obowiązującego programu, na lata 2007-2010. Ewaluacja została dokonana poprzez diagnozę w wybranych obszarach programu. Diagnozie zostały poddane następujące obszary, obejmujące następujące czynniki ryzyka, sprzyjające podejmowaniu zachowań ryzykownych przez młodzież:...wiecej
ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA R. SZK. 2012/2013
...wiecej
ZESTAW PROGRAMÓW NA R. SZK. 2012/2013
...wiecej
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
  1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej "Samorządem".
  2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
  3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów....więcej
REGULAMIN RADY RODZICÓW
1.Rada rodziców jest samorządnym przedstawicielem reprezentującym ogół rodziców współpracujących z dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim, organizacjami młodzieżowymi działającymi w szkole oraz na jej rzecz...więcej
STATUT GIMNAZJUM
  1. Nazwa szkoły: Gminne Centrum Edukacji w Igołomi Gimnazjum im. Św. Brata Alberta w Igołomi.
  2. Siedziba szkoły: Igołomia 252.
  3. Organ prowadzący: Gmina Igołomia - Wawrzeńczyce.
  4. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Małopolski Kurator Oświaty.
  5. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół „ Gminne Centrum Edukacji" w Igołomi.
...więcej