logo

ENERGIA Z KOSZA

obrazDnia 8 marca, klasy II gimnazjum udały się, w ramach projektu „Energia z kosza” organizowanego przez Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa, na wycieczkę, aby zobaczyć jak wygląda najnowocześniejsze składowisko odpadów komunalnych Barycz. Jest ono położone w południowo-wschodniej części Krakowa w odległości ok. 5 km na zachód od centrum Wieliczki, o powierzchni 36 ha. Składowanie odpadów polega na bezpiecznym deponowaniu ich w miejscu specjalnie do tego przeznaczonym - wysypisku. Składowisko w Baryczy podzielone jest na trzy części odpowiadające kolejnym etapom eksploatacji. Na początku zostaliśmy zapoznani z teorią. Pan oprowadzający nas, opowiadał o powstaniu składowiska i jego kolejnych etapach obrazfunkcjonowania. Trafiają tu zmieszane odpady komunalne, które przy wjeździe są ważone i rejestrowane. Prowadzona jest elektroniczna ewidencja ilości i rodzajów dowożonych odpadów. Deponowane odpady są na bieżąco zgniatane kompaktorami, codziennie dezynfekowane wapnem chlorowanym i izolowane warstwą ziemi. Koła i podwozia samochodów wyjeżdżających ze składowiska są myte w jednej z dwóch automatycznych myjni. Odcieki ze składowiska kierowane są bezpośrednio do miejskiego kolektora sanitarnego, którym trafiają grawitacyjnie do Oczyszczalni Ścieków „Płaszów” w Krakowie. Następnie uczniowie zapoznali się bądź przypomnieli sobie jak należy segregować śmieci. Nas najbardziej zaciekawiło to, że jest to nie tylko miejsce, w którym gromadzi się, segreguje ale także przerabia odpady. Zobaczyliśmy co można „wyczarować” z tego co my codziennie w domu wyrzucamy. Tak popularne polary, są właśnie zrobione (częściowo) z plastikowych butelek. Składowisko odpadów komunalnych to również miejsce, w którym wytwarza się energię. W wyniku rozkładu tlenowego i fermentacji odpadów komunalnych powstaje biogaz, którego głównym składnikiem jest metan (CH4). Kolejnym zadaniem, które pozwala na ograniczenie ilości deponowanych odpadów na składowisku jest sortownia i kompostownia. Po zapoznaniu się z podstawowymi zadaniami składowiska, cała grupa udała się na wycieczkę. Zobaczyliśmy po jednej stronie duży zielony obrazobszar, który okazał się 12,5 ha zrekultywowanym wysypiskiem, a po drugiej stronie czynne wysypisko. Znajduje się tu także kompostownik, w którym odzyskane odpadki ulegają biodegradacji i są wykorzystywane ponownie np. w formie ziemi do kwiatów. Ostatnim punktem naszego zwiedzania była sortownia. Tam pracownicy odzyskują surowce wtórne, plastik, szkło, makulaturę, metal itp. Podsumowując ten etap wycieczki, wydaje się, że każdy jej uczestnik zrozumiał jak ważna jest segregacja śmieci, począwszy od własnego domu. Uczniowie będą już wiedzieć do jakiego koloru worka należy wrzucać posegregowane śmieci.

Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzenie Lamusowni, która znajduje się w Krakowie przy ulicy Nowohuckiej. Jest to miejsce gdzie mieszkańcy mogą zwozić odpady, w tym te wielkogabarytowe i toksyczne i składować je za darmo. Budowa całej sieci takich punktów w Krakowie ma wyeliminować problem dzikich wysypisk. Lamusownia przyjmuje sprzęty AGD i RTV, meble, zużyte opony, świetlówki, gaśnice, puszki po farbie i aerozolach, baterie, oleje, akumulatory, gruz, ziemię, cegły, odpady drewniane. Pełna lista znajduje się na planszach przy obeazLamusowni i miejskich stronach internetowych. Każdy samochód wjeżdżający jest ważony, potem pracownicy zakładu pozyskają informację ile odpadów jest składowanych, jaki jest jego rodzaj i kierują do odpowiedniego kontenera. Zobaczyliśmy też pomieszczenie, gdzie składuje się odpady niebezpieczne, akumulatory, rtęć, zużyte baterie, ale także przeterminowane leki. Kolejnym miejscem była hala w której mogliśmy zobaczyć jak stare meble „przerabia” się na paliwo alternatywne, czyli energię z odpadów. A zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny demontuje się, czyli usuwa się niego składniki niebezpieczne a pozostałe wyselekcjonowane elementy przekazywane są do recyklingu. Takiej „obróbce” poddawane są też urządzenia chłodnicze, zawierające szkodliwy dla środowiska freon, który jest w bezpieczny sposób usuwany.

Produkujemy coraz więcej odpadów. Jest to cywilizacyjny uboczny aspekt naszego życia. Musimy mądrze i rozsądnie z tym problemem sobie poradzić, aby nie powodować degradacji naszego środowiska. Najlepszym rozwiązaniem jest rozpoczęcie segregacji odpadów już w naszych domach i mieszkaniach. Uświadomienie tego naszym gimnazjalistom było celem naszej wycieczki. Każdy powinien zapamiętać, że:
- zbieramy surowce wtórne do przeznaczonych specjalnie na ten cel pojemników, worków, paczek itp.
- odpady "niebezpieczne", w zależności od rodzaju, wrzucamy do specjalnych pojemników, wyznaczonych punktów w gminie, punktów utylizacji itp.

Podgumowaniem wycieczki był także, ogłoszony przez organizatora czyli Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa we współpracy z Grupą Naukową Pro Futuro oraz Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Zielonki, przy współpracy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie konkursu na makietę zbiorczego punktu gromadzenia odpadów. Uczniowie chętnie podjęli wyzwanie i zachęceni nagrodami, zgłosili swój udział w realizacji tego projektu. Nasza szkoła od kilku lat propaguje ekologiczne postawy wśród uczniów. Zbieraliśmy makulaturę, butelki typu pet, obecnie zbieramy puszki aluminiowe, plastikowe zakrętki. Teraz włączyliśmy się do akcji zbierania zużytych baterii, każda klasa otrzymała plakat informujący o akcji a młodsze dzieci pojemniki na baterie.

 

Agata Ramza