HISTORIA SZKOŁY

Okres do 1918r.

Szkoła mieściła się przy budynku gminnym i zajmowała trzy pomieszczenia: dwie klasy i kancelaria. Do szkoły uczęszczały dzieci z: Igołomi, Koźlicy, Zofipola, Odwiśla, Pobiednika, Tropiszowa, Glewa, Glewca, Szarbii i Czernichowa. Istniał czteroklasowy system nauczania, szkolnictwo było niepowszechne (jedno dziecko z domu)

.

Od 1918r.

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę system nauczania stał się powszechnym, a czteroklasowa szkoła przeistoczyła się w siedmioklasową. Oprócz istniejących dotychczas pomieszczeń przy budynku gminnym wynajmowano sale w prywatnych domach oraz domach różnorodnych instytucji. I tak jedną sale wynajmowano u sióstr "służebniczek", jedną w budynku spółdzielczym i jedną u Pana Kazaneckiego.

1933r.

Wybudowano jedno skrzydło obecnego budynku "starej szkoły" - skrzydło północne. 1934r. Budowa drugiego południowego skrzydła szkoły. Szkoła odtąd zajmowała sześć sal lekcyjnych, otynkowanych, podłoga w nich była drewniana, ogrzewanie zapewniały metalowe piece. Na zajęcia uczęszczało dużo dzieci, z każdego rocznika były po 2 klasy czterdziesto i więcej osobowe. Kierownikiem szkoły w tym czasie był pan Wacław Górecki.

Grono pedagogiczne szkoły stanowili nauczyciele:


P. Eugenia Willam- historia, jęz. polski, + młodsze klasy
p. Smagacz - młodsze klasy, j polski, przyroda (zajmowała się Czerwonym Krzyżem na terenie szkoły organizując pomoc dla biednych dzieci)
p. Derdał - zajęcia cielesne, geografia, język polski, matematyka, śpiew
p. Władysław Wójcik - wychowanie cielesne, śpiew (chór) W konkursach wśród okolicznych szkół igołomska szkoła zajmowała regularnie I miejsca w śpiewie chóralnym i sporcie
p. Ludwik Błachowicz - matematyka, fizyka, geografia
p. Janina Janicka - uczyła od 1918r młodsze klasy
p. Genowefa Iwaniuk

Lata 1939-1945

Zajęcia szkolne odbywały się w budynku istniejącej już "starej szkoły". Kierownikiem pozostał pan Wacław Górecki. System nauczania w dalszym ciągu był siedmioklasowy, przy czym zdarzało się łączenie klas prawdopodobnie z powodu mniejszej ilości uczniów. Grono Pedagogiczne stanowili nauczyciele: Genowefa Iwaniuk, Eugenia Willam, Stefania Jamka, Ludwika Rydz, siostra Janina, Pan Świątek. Dzieci uczyły się z powodu braku podręczników z czasopisma "Ster". W 1945 roku część budynku szkoły zajmowały wojska radzieckie. Zajęcia odbywały się w klasach łączonych, nawet po trzy klasy. Należy podkreślić duże zaangażowanie kierownika szkoły w walce o kontynuacje zajęć w budynku szkoły z władzami wojskowymi.

Lata 1945 -1950.

Po wyzwoleniu podręczniki były rozprowadzone bez pobierania opłat. Nauczany był przez pewien okres język angielski przez kierownika szkoły p. Góreckiego . Istniały podręczniki do języka angielskiego. Grono pedagogiczne stanowiły w tym okresie Emilia Cygan, Eugenia Willam, Stefania Jamka, Janina Przybylska, Ludwika Rydz, Stanisława Łysek, Tadeusz Nakielski, Jarosław Nieścieruk, ks. Samolej. Działały Spółdzielnia Uczniowska, samorząd, kółko krajoznawcze. Nauka odbywała się w sześciu salach, źle ogrzewanych w czasie zimy, przy minimalnym zaopatrzeniu w pomoce naukowe. Do szkoły uczęszczało w siedmiu klasach 354 dzieci (1949r). Średnio na jedną klasę przypadało 50 uczniów ( jedna z klas liczyła 60 uczniów).

Lata 1951 - 1960

W dalszym ciągu mankamentem szkoły jest znaczna liczebność klas. Charakterystycznym elementem tego okresu było prowadzenie przez uczniów ogródka doświadczalnego, w którym dzieci uprawiały różnego rodzaju warzywa. W szkole działały organizacje: Polski Czerwony Krzyż, Szkolna Kasa Oszczędności, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Organizacja Harcerska, istniały też świetlica i biblioteka. Nauczyciele prowadzili kółka zainteresowań: polonistyczne, historyczne, geograficzne i artystyczne. Sale szkoły wykorzystywane były na różnego rodzaju ogólno wiejskie uroczystości, seanse objazdowego kina, zebrania wiejskie. W 1953 roku stanowisko kierownika szkoły objął Boguchwał Grzanka. Trzon Grona Pedagogicznego w tych latach stanowili: Eugenia Willam, Ludwika Rydz, Marta Grzanka, pani Sosnalecka, Zofia Nowak (1954), Matylda Lesiuk (1957), Maria Górecka (1958). W 1954 roku wprowadzone zostały egzaminy promocyjne oraz egzaminy ukończenia szkoły po siódmej klasie. W 1957 roku OH przeistoczyła się w ZHP. Pierwszym opiekunem ZHP została Zofia Nowak. W tym samym roku na krótko powróciła do szkoły religia, jej nauką zajmował się ksiądz Ludwik Kołacz. W roku szkolnym 1958/59 działał w szkole Uniwersytet Powszechny, którego zajęcia odbywały się w niedziele. Duży nacisk w edukacji kładziono na czytelnictwo ( konkurs czytelniczy) oraz uprawianie sportów zimowych.

nagrobek tablica

Lata 1960 -1969

W 1960 roku odbył się remont szkoły. Zmniejszyła się nieco ilość dzieci, w 1962 roku szkoła liczyła 284 a w 1967 285 uczniów, coraz prężniej działała biblioteka, w 1965 roku na jej stanie było 2825 książek. Oprócz wymienionych już nauczycieli w szkole w latach sześćdziesiątych pojawili się następujący pedagodzy: Juliusz Mikołajczyk (1961), Helena Fedorow (1964), Alicja Kotarba (1966), Barbara Grecka (Soból) (1966). W latach 1964 oraz 1968 wizytację szkoły przeprowadzał podinspektor Adam Konieczny. Od 1964 roku równolegle ze szkołą podstawową w budynku odbywały się zajęcia Szkoły Przysposobienia Rolniczego, przemienionej później w Zasadniczą Szkołę Rolniczą. W roku szkolnym 1966/67 zaczął obowiązywać ośmioklasowy system nauczania podstawowego. Pierwszą wychowawczynią ósmej klasy w szkole w Igołomi była Ludwika Rydz. W 1967 roku kierownikiem szkoły został Juliusz Mikołajczyk. Prężnie działała pod koniec lat sześćdziesiątych prowadzona przez Krystynę Wieczorek 16 drużyna ZHP zrzeszająca zastępy: Biedronek, Czerwonych Beretów, Szarotek, Czarnych Stóp. Pod szczególną opieką organizacji harcerskiej były groby nieznanych żołnierzy oraz powstańców z okresu Powstania Styczniowego na igołomskim cmentarzu.

staraszkoła

Lata 1970 - 1975

W dniu 28 lutego 1970 roku odbyła się uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Igołomi imienia BOHATERÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO Z tej okazji odbyła się w szkole wielka uroczystość, w której uczestniczyli przedstawiciele ówczesnych władz wojewódzkich oraz oświatowych. Akt nadania imienia szkole odczytał inspektor szkolny Stanisław Pluta. Szkoła otrzymała również odznakę Opiekuna Pomników Męczeństwa. W roku nadania imienia szkole, grono nauczycielskie stanowili Helena Fedorow, Janina Stokowicka, Barbara Soból, Alicja Rotarska, Marta Mikołajczyk, Wanda Walczyk, Krystyna Jazgar, Krystyna Wieczorek. W dalszym ciągu bardzo była trudna sytuacja lokalowa igołomskiej szkoły. Szkoła była druga pod względem liczebności w powiecie proszowickim, jednocześnie zajmując ostatnie miejsce, jeśli chodziło o ilość sal lekcyjnych. W roku 1972 roku pojawiła się w prasie notatka o planie budowy nowej szkoły. W szkole w 1970 roku uczyło się 291 dzieci, powstawały zalążki współpracy z Poradnią Zawodową. Działają w tym czasie organizacje ZHP, SKO, PCK. W tych latach w szkole rozpoczynają pracę późniejsze wieloletnie nauczycielki tutejszej szkoły Krystyna Czekaj, Zofia Pióro, Alicja Majewska, Halina Borowska, Marta Mikołajczyk. Lekcje odbywały się na dwie zmiany. Brak było sali gimnastcznej, pracowni prac ręcznych, pomieszczenia dla biblioteki, opłakany był stan zewnętrznych ubikacji. Przez kilka lat trwały próby remontu ogrodzenia szkoły (drewnianego płotu), które istniało w stanie resztkowym oraz cieknącego dachu. W 1973 roku wprowadzone zostały w miejsce czterech, dwa semestry. Wprowadzona została też obowiązkowa praca społeczna uczniów w wymiarze roczym równym tygodniowej ilości godzin lekcyjnych. W szkole praca ta realizowana była przez naprawę sprzętu szkolnego. W roku szkolnym 1973/74 powstał pierwszy Komitet Budowy Szkoły w Igołomi.

Lata 1976 - 1980

W 1976 roku w szkole zaczęło działać ognisko przedszkolne będące zalążkiem późniejszych oddziałów przedszkolnych. Zajęcia ogniska odbywały się cztery razy w tygodniu po trzy godziny. Pierwszą opiekunką ogniska była rozpoczynająca pracę w igołomskiej placówce Stanisława Dobosz. Kadrę pedagogiczną szkoły stanowili wówczas oprócz dyrektora: Marta Mikołajczyk, Barbara Soból, Krystyna Czekaj, Stanisława Dobosz, Danuta Mastalerz, Zofia Pióro, Alicja Majewska. Opiekę nad biblioteką w miejsce Krystyny Wieczorek objęła na wiele lat Marta Mikołajczyk. Bibliteka mieściła się w kilku rozrzuconych po salach i korytarzu szafach, brak było oddzielnego pomieszczenia. Opiekunką ZHP została Stanisława Dobosz, SKO Krystyna Czekaj, Samorządu Barbara Soból. Rok 1978 upamiętnił się w historii szkoły decyzją o przeniesieniu klas siódmych i ósmych do Szkoły nr. 80 w Nowej Hucie. Odtąd Szkoła Podstawowa w Igołomi miała status szkoły sześcioklasowej.

1981 - 1985

Lata stanu wojennego, charakteryzujące się kontrolami działalności szkoły przez organy wojskowe. Przejściowe problemy z zaopatrzeniem w węgiel, grożące przerwaniem zajęć w czasie zimy. Pozytywnym czynnikiem tych lat w historii szkoły było wreszcie naprawienie ogrodzenia, teren szkoły został zabezpieczony przed dostępem ludzi postronnych, wyremontowany zostaje również przeciekający dach. Wprowadzony został pięciodniowy tydzień pracy. W 1982 roku pracę w szkole rozpoczynaja Krystyna Pabiś, Małgorzata Skiba, w 1983 r. Krzysztof Zawadzki, w 1985 Maria Gapys, Ewa Krzyk, Danuta Kozłowska, Andrzej Kudła czyli nauczyciele do dnia dzisiejszego związani ze szkołą.

1986-1990

Rok 1986 jest ostatnim rokiem naboru do zasadniczej Szkoły Rolniczej w Igołomi. W latach osiemdziesiątych coraz bardziej staje się realna budowa nowej szkoły. Rozwiązane zostały wreszcie problemy z lokalizacją budunku. W 1989 rozpoczęły się prace ziemne przy fundamentach szkoły. Dnia 22 września 1990 roku odbyła się uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego przez księdza biskupa Kazimierza Górnego. Po wielu latach do szkoły w 1990 roku powróciła nauka religii. Zajęcia religii początkowo w salce katechetycznej prowadził ksiądz Władysław Dańkowski oraz siostra zakonna Renata Dudzik. W roku 1987 reprezentacja szkoły pod opieką Krzysztofa Zawadzkiego zdobyła na szczeblu wojewodzkim puchar w mini piłce nożnej. W roku szkolnym 1990/1991 wprowadzona zostaje sześciostopniowa skala ocen. Prace w szkole w tych latach podejmują Maria Rysak (1986) i Urszula Domino (1989)

.

Lata 1991 - 1995

W 1991 roku szkoła przejmuje pod opiekę salkę katechetyczną. Zajecia religii prowadzone są odtąd w salach budynku szkolnego, a w salce uczą się klasy pierwsze. Rok poźniej wedlug nowych zasad (konkurs) odbywa się wybór nowego dyrektora, którym zostaje dotychczasowy dyrektor Juliusz Mikołajczyk. W tym samym roku wymienione zostały podłogi w salach starej szkoły, wymalowane zostały sale, wykonana została dokumentacja instalacji centralnego ogrzewania. Odziały przedszkolne przeszły pod opiekę gminy. W roku 1993 opracowany został nowy Statut Szkoły. Dnia 26 września wspólnie z Urzędem Gminy została zoorganizowana uroczystość zakończenia obchodów 130 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowegou. W uroczystości wzieli udział; przedstawiciele władz miasta Krakowa z prezydentem Jozefem Lasotą, przedstwiciele kuratorium oraz władz Gminy. Artystyczna część programu został przygotowana przez dzieci ze szkół podstawowych z Igołomi i Wawrzeńczyc. W roku szkolnym 1995/1996 w skład Grona Pedagogicznego wchodzili Marta Mikołajczyk, Barbara Soból, Krystyna Pabiś, Danuta Mastalerz, Stanisława Dobosz, Urszula Domino, Małgorzata Skiba, Ewa Krzyk, Krzysztof Zawadzki, Andrzej Kudła, Maria Rysak, Maria Gapys, Agnieszka Chmielewska.

Lata 1996 -2000

obrazTrwają intensywne prace przy budowie nowego budynku szkoły. Szkoła w roku 1996 liczy 240 dzieci, 86 uczniów w dalszym ciągu jest dowożone do Szkoły nr.80 w Nowej Hucie. Prowadzone są też prace remontowe w budynku starej szkoły, kontynuowana jest wymiana podłóg, pomalowany został dach. W listopadzie tego roku Rada Rodzicow podejmuje uchwałę o zbiorce pieniedzy wśród ludności z przeznaczeniem ich na wykończenie sal nowego budynku. Pracę w tym okresie podejmują nauczyciele: Maria Sibiga (1996), Dorota Ryńca-Ropek (1997), Jolanta Stabrawa (1998), Agata Ramza (`1998), Klaudia Latała (1998). szkołaDNIA 8 WRZESNIA 1998 ROKU NASTĄPIŁO UROCZYSTE OTWARCIE BUDYNKU NOWEJ SZKOŁY. W uroczystosci udział wzięli przedstawiciele władz wojewodzkich z wicewojwodą Jerzym Magnatowiczem, władz kuratoryjnych z kuratorem Jerzym Lackowskim, władz gminnych z wójtem Edwardem Słupikiem, przedstawiciele instytucji z terenu gminy, nauczyciele i rodzice. Nie udało się zrealizować budowy sali gimnastycznej, Część prac (pomieszczenia biblioteki, szatni) była kontynuowana w trakcie roku szkolnego. Po raz pierwszy zostały zorganizowane "zielone szkoły" do Ustronia Morskiego (1998) i Dziwnowa (2000). Wchodzi w życie projekt reformy szkolnictwa, w budynku szkoły powstaje Gimnazjum skupiające młodzież ze szkół w Igołomi. Pobiednika, Tropiszowa i Dobranowic.W roku szkolnym 1999/2000 uczennica szkoły Paulina Świątek przygotowywana przez polonistkę Marię Sibigę, kwalifikuje się do etepu wojewodzkiego Konkursu Polonistycznego. W szkole odbywa się egzamin po ukończeniu ósmej klasy z języka polskiego i matematyki. Powoli rozbudowuje się baza szkoły, oddane zostają do użytku pomieszczenia biblioteki i świetlicy. Jeszcze w 1998 roku z inicjatywy nauczyciela wychowania fizycznego szkoły podstawowej Krzysztofa Zawadzkiego oraz sołtysa wsi Zofipole Krzysztofa Szczesnego powstał Społeczny Komitet Budowy Boiska Szkolnego. Wykorzystując różne formy działań społecznych i charytatywnych Komitet zebrał środki pieniężne na wykonanie prac ziemnych i podbudowę boiska, które zrealizował stosując upusty cenowe miejscowy przedsiębiorca Mirosław Sonik. Boisko zostało oddane do użytku w 2000 roku a środki na pokrywę asfaltową wyłożył urząd gminy. Powołany zostaje przez Krzysztofa Zawadzkiego i zarejestrowany Społeczny Komitet Pomocy Szkole, który w czasie swej działalności wyposażył w pomoce naukowe pracownie matematyczną, wybudował skocznie lekkoatletyczną, wyposażył zastępczą salę gimnastyczną oraz zakupił urządzenie kopiujące. Bardzo duży wkład w pracy komitetu mieli rodzice Bożena Plata-Dobosz i Anna Zientara.

Rok szkolny 2001/2002

Po raz pierwszy po reformie szkolnictwa w szkole odbywa się sprawdzian kompetencji podsumowujący naukę w szkole podstawowej. Szkoła uzyskuje wynik "wyżej średni". W czerwcu zorganizowane zostały "zielone szkoły" dzieci młodszych i starszych do Mielna nad Morzem Bałtyckim. Po zakończeniu roku szkolnego na emeryturę odchodzi długoletni dyrektor szkoły Juliusz Mikołajczyk.

Lata 2002/2003- 2003/2004

Zreformowany zostaje strukturalny system oświaty na terenie Gminy. Z inicjatywy Wójta Ryszarda Kaczmarczyka powołane zostają Gminne Centra Edukacji. Szkoła Podstawowa z Igołomi wraz z Przedszkolem Samorządowym w Igołomi, Szkołami Podstawowymi w Pobiedniku i Tropiszowie oraz Gimnazjum z Igołomi wchodzi w skład Gminnego Centrum Edukacji z siedzibą w Igołomi. Dyrektorem Centrum został Piotr Mika, natomiast na stanowisko kierownika Szkoły Podstawowej powołana została nauczycielka ze Szkoły Ppodstawowej w Dobranowicach Małgorzata Igielska. Na terenie placówki intensywnie działa samorząd kierowany przez Dorotę Ryńcę-Ropek, SKS, kółka: ornitologiczne, rękodzielnicze, miłośników teatru i języka polskiego. Zajęcia kółek prowadzone są przez nauczycieli społecznie. Dzieci szkolnie z dużymi sukcesami uczestniczą w rożnego rodzaju gminnych konkursach. W Gminnym Konkursie Matematycznym pierwsze miejsce zajmuje Dawid Nowak, drugie Stefan Wypyszewski. W Gminnym Konkursie Ortograficznym trzy czołowe miejsca zajmują: Monika Wilkosz, Stefan Wypyszewski i Karolina Forma.sala W budynku szkoły powstaje pod opieką Marii Rysak oraz Doroty Ryńcy-Ropek sala regionalna, której pomieszczenia stają się wkrótce wizytówką szkoły. Zbiory "staroci" czyli dawnych przedmiotów codziennego użytku kompletowane są przez dzieci i młodzież szkoły podstawowej i gimnazjum. Szkoła z inicjatywy Doroty Ryńcy-Ropek bierze udział w IV Paradzie Smoków na Rynku Głównym w Krakowie, organizowanej przez Teatr Groteska pod patronatem Unii Europejskiej. sztandarUzupełniane są w dalszym ciągu zbiory sali regionalnej. Z inicjatywy nauczycieli: Marii Sibigii oraz Marii Rysak uporządkowany zostaje teren cmentarza cholerycznego na polach Luborzyczki, w miejscu mogił z końca XIX wieku powstaje pomnik poświęcony zmarłym. Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum otaczają opieką mogiły. Dnia 25 marca 2004 roku staraniem kierownika Małgorzaty Igielskiej przekazany zostaje szkole ufundowany przez Radę Rodziców sztandar z wyhaftowanym wizerunkiem powstańców styczniowych.

Lata 2004/2005 - 2006/2007

W roku szkolnym 2004/2005 nauczycielki Dorota Ryńca-Ropek, Maria Rysak zgłosiły do konkursu Bliższe Ojczyzny - Małopolska (IV edycja) program regionalny własnego autorstwa pod tytułem Gdzie serce Twoje?- Tam skarb Twój! Program ostatecznie zajął II miejsce w Małopolsce. Szkoła otrzymała nagrody pieniężne, od organizatorów konkursu i wójta gminy - p. Ryszarda Kaczmarczyka, a nauczycielki z rąk pani kurator Elżbiety Lęcznarowicz pamiątkowe dyplomy i albumy.
Od 2004 roku szkoła uczestniczy w ogólnopolskim projekcie Wisła czysta, piekna i bezpieczna. Nadrzędnym celem konkursu było zebranie materiału na temat otoczenia rzeki, zmobilizowanie i zintegrowanie społeczności lokalnych do wspólnego działania na rzecz ochrony Wisły. Uczniowie pod kierunkiem nauczycielki przyrody Marii Rysak i Andrzeja Kudły przez trzy kolejne lata zbierali materiały dotyczące fauny, flory doliny królowej polskiej rzek, pisali utwory literackie, promowali czystość środowiska oraz walory turystyczne doliny Wisły.
20 stycznia 2006 roku na cmentarzu parafialnym w Igołomi odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika Bezimiennych Żołnierzy, którzy oddali życie w walkach w czasie I światowej. Grobami żołnierzy od wielu lat opiekowali się uczniowie Szkoły Podstawowej, pomnik był uwieńczeniem tej opieki. Nadzorowaniem budowy pomnika z ramienia szkoły zajmowali się Urszula Domino oraz Andrzej Kudła, zaś jego wykonawcą był kamieniarz z Nowego Brzeska Mariusz Błaszkiewicz. W ceremonii odsłonięcia wzięli udział przedstawiciele szkoły, Zastępca Wójta Józef Rysak, oraz przedstawiciel organizacji kombatanckiej por. kom. Stanisław Stępa.
Uczniowie szkoły odnoszą sukcesy w konkursach gminnych i kuratoryjnych: do etapu rejonowego Małopolskiego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego kwalifikują się w kolejnych latach, Bartłomiej Pająk, Tomasz Knap, Konrad Włodarczyk i Dawid Marszałek, do etapu wojewódzkiego kwalifikuje sie Barłomiej Pająk. Do etapu rejonowego kuratoryjnego Konkursu Humanistycznego kwalifikuje sie Ewa Aksamit. W kolejnych trzech edycjach Gminnego Konkursu Matematycznego zwyciężają: Bartek Pająk, Tomasz Knap, Paulina Sieja, Joanna Wypyszewska, Magdalena Mierniczek. Opiekę nad SU pełni Andrzej Kudła.
W 2006 roku z incjatywy Doroty Ryńcy-Ropek i przy współudziale Andrzeja Kudły i Marii Rysak szkoła zgłasza projekt międzynarodowej współpracy z rosyjską szkołą z Woroneża do konkusu organizowanego przez Amerykańską Fudację Wolnośc RITA. Powstaje szkolna dwujęzyczna strona internetowa międzynarodowej wspólpracy zaprojektowana i prowadzona przez Dorotę Ryńcę - Ropek i Andrzeja Kudłę. Projekt Gdzie serce Twoje -Tam skarb Twój zyskuje aprobatę Fundacji i szkoła zyskuje grant na jego realizację. Niestety, z niewyjaśnionych przyczyn rosyjski partner rezygnuje z udziału w projekcie, uzyskane pieniądze koordynatorzy projektu zwracają Fundacji.
W szkole podstawowej i gimnazjum w tych latach działa kierowany przez dyrektora szkoły Piotra Mikę złożony z nauczycieli GCE amatorski teatr. Reżyserem i scenarzystą wystawianych sztuk jest Dyrektor Piotr Mika. Występy teatru są dość kontrowersyjne, u jednych wywołują zachwyt u innych niesmak.
patronW tym okresie w podziemiach budynku powstaje aula oraz na dolnym korytarzu miejsce patronalne szkoły, kopia Kucia kos Artura Grottgera namalowana przez nauczycielkę plastyki Joannę Rajtar.
Grono Pedagogiczne szkoły w tym okresie stanowią, kierownik Małgorzata Igielska, nauczyciele: Maria Gapys, Dorota Ryńca-Ropek, Maria Rysak, Urszula Domino, Andrzej Kudła, Krzysztof Zawadzki, Małgorzata Szwajda, Katarzyna Lenczowska, Agata Ramza, Jolanta Stabrawa, Krystyna Pabiś, Klaudia Latała, Małgorzata Skiba, Ewa Krzyk, siostra Elżbieta Stopa, Joanna Rajtar. W roku 2005 na emeryturę odchodzi Maria Gapys, rok później Krystyna Pabiś.

Lata 2007/2008 - 2008/2009

W roku 2007 dyrektorem GCE a zarazem szkoły zostaje Dorota Ryńca- Ropek, kierownikiem Szkoły Podstawowej Andrzej Kudła. Dnia 2 września Szkoła podstawowa i Gimnazjum, przy współpracy Stowrzyszenia Pomocy Szkole Małopolska organizuje w ramach I Małopolskiego Święta Warzyw loterię fantową, z której dochód przeznaczony zostaje na zakup podstawowych sprzętów szkolnych, stolików i krzeseł uczniowskich. Uczniowie biorą udział w ogólnopolskich programach Góra grosza i Cała Polska czyta dzieciom" rozwija sie współpraca ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole "Małopolska", Biblioteką Publiczną w Igołomi, Kołem Łowieckim "Sarenka", Parafią w Igołomi, Zakonem Abertynek. Uczniowie zrzeszeni w Scholi pod kierunkiem siostry Elżbiety Stopy wystawiają jasełka w domach pomocy prowadzonych przez Siostry Albertynki. Po raz pierwszy wydany zostaje kalendarz szkolny, aktywnie prowadzona jest strona internetowa szkoły oraz strona polsko-rosyjskiej współpracy. W szkole prowadzone są kółka: polonistyczne, matematyczne, języka angielskiego, ornitologiczne, muzyczne klas mlodszych, gitarowe, 2 informatyczne, schola oraz chór, działa Samorząd Uczniowski kierowany przez Urszulę Domino. Po raz pierwszy organizowane jest wspólne Święto Patronów Szkół, Gimnazjum i Szkoły Podstawowej, wspólnie też jest organizowany Gminny Dzień Sportu dla wszystkich uczniów szkół z terenu gminy. salaCały czas uzupełniane jest wyposażenie klas, w czasie wakacji odnowione zostają korytarze, malowane klasy, odnawiane parkiety, zaczynają być wymieniane okna, wykonane wokół szkoły ławki pomysłu szkolnych koserwatorów. W 2008 roku powstaje strzelnica sportowa broni pneumetycznej prowadzona przez LOK. Bardzo duży udział w pracach remontowych mają pracownicy obsługi Szkoły Podstawowej i Gimnazjum: Władysława Kolorus, Zuzanna Tomczak, Wiesława Szmigielska, Edyta Dziurowicz, Krzysztof Zając, Jerzy Kaczmarczyk.
Dorota Ryńca-Ropek nawiązuje ponownie kontakt mailowy z rosyjską szkołą, chętną podjęcia współpracy, tym razem jest to Mały Uniwersytet w Zielenodolsku przy filii Uniwersytetu Kazańskiego w Zielenodolsku. Po raz drugi pisany jest projekt współpracy, tym razem o nieco innej tematyce "Gdzie serce Twoje, tam skarb Twój - ABC edukacji społeczeństwa", po raz drugi zgładzany jest do konkursu "Przemiany w regionie" RITA polsko-amerykańskiej fundacji, po raz drugi udaje się wygrać grant. W projekcie biorą udział nauczyciele Szkoły Podstawowej Dorota Ryńca-Ropek, Andrzej Kudła, Maria Rysak oraz uczniowie Gimnazjum. Tematy projektu realizowane są równolegle w placówkach realizujacych projekt, a doświadczenia, porównania, prezentacje umieszczane na wystawkach oraz stronie internetowej współpracy szkół. Udaje się, dzięki zaangażowaniu rosyjskiego koordynatora wizyta projeku Jewgienija Jaszagina, zoorganizować w lutym 2008 r. wyjazd grupy uczniów i nauczycieli do Zielenodolska, nawiązany zostaje kontakt z rosyjskimi szkołami Gimnazjum nr 3 i Liceum nr 9. W czerwcu tego samego roku, jako kolejny punkt projektu, do szkoły przyjeżdżają nauczyciele i uczniowie Gimnazjum nr 3. Szkoła w dalszym ciągu aktywnie angażuje się w realizowanie programów o tematyce regionalnej i ekologicznej, uczniowie uczestniczą w różnego rodzaju konkursach na szczeblu gminy i powiatu z niemałymi sukcesami. W grudniu 2008 roku ukazuje sie publikacja książkowa dotycząca terenu naszej gminy "Krajobraz Bogiem malowany". Publikacja zawiera opisy, historię, legendy oraz zdjęcia wszystkich obiektów religijnych: kościołów, pomników i kapliczek z miejscowości gminy. Wśród autorów są nauczyciele szkoły podstawowej i gimnazjum Maria Rysak, Dorota Ryńca-Ropek, Maria Sibiga. Organizowane są zielone szkoły do Mielna, Jastarni i Jodłówki Tucholskiej. Uczniowie odnoszą wiele sukcesów w zawodach sportowych, przede wszystkim czwórboju lekkoatletycznym i biegach przełajowych, dyscyplinach, w których trening jest niezależny od posiadania sali gimnastycznej. W roku szkolnym 2007/2008 pierwsze, drugie i trzecie miejsce w indywidualnych biegach przełajowych na szczeblu powiatu zajmują odpowiednio Robert Pabisek, Szymek Jagła, Piotr Nowak. Czwarte miejsce w tym samym roku w powiecie w tenisie stołowym zajmuje Tomasz Guzik, czwarta w powiecie jest również drużyna chłopców. W tym samym roku reprezentacja szkoły zdobywa mistrzostwo powiatu krakowskiego w sztafetowych biegach przełajowych chłopców oraz szóste miejsce w województwie chłopców. Zawody powiatowe zostały zoorganizowane przez nauczycieli wychowania fizycznego GCE w Pobiedniku pod kierownictwem Krzysztofa Zawadzkiego. W czwórboju lekkatletycznym drużyna szkoły w składzie:Szymek Jagła, Robert Pabisek, Dawid Kwiatek, Kuba Skocz, Piotrek Szeląg i Kuba Curkowski zdobywa wicemistrzostwo powiatu i również szóste miejsce w województwie. W czerwcu 2008 roku rusza budowa sali gimnastycznej.

Historia szkoły pisana była na podstawie wspomnień mieszkańców wsi, kronik szkolnych, protokołów Rad Pedagogicznych. Wszystkich, którzy mogą dostarczyć dodatkowych informacji na temat historii szkoły prosimy o kontak

Opracował: Andrzej Kudła

Gminne Centrum Edukacji w Igołomi
(Przedszkole Samorządowe Misia Uszatka, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum)