logo

PROJEKT "MOGĘ WIĘCEJ"

obrazW roku szkolnym 2012/2013 realizowany jest w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Igołomi projekt pod nazwą "Mogę więcej - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Igołomia - Wawrzeńczyce".

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu kształcenia uczniów klas I -III. Działania projektowe mają zapewnić dzieciom bogatą ofertę zajęć dodatkowych, zgodną z indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi.

W ramach projektu wyposażono bazę szkoły w niezbędne materiały i pomoce dydaktyczne do prowadzenia poszczególnych zajęć. Pozyskano tablicę multimedialną wraz z laptopem i rzutnikiem multimedialnym, specjalistyczne oprogramowanie, gry komputerowe. Oprócz tego szkoła wzbogaciła się w różnorodne gry i pomoce, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji do zajęć logopedycznych, do zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przyrządy do zajęć przyrodniczych typu: mikroskopy, globusy, plansze, jak również pomoce do zajęć matematycznych tj. klocki, domina, przyrządy do tablicy, miarki itp.

W wyniku rekrutacji, która odbyła się we wrześniu - zespół nauczycieli zakwalifikował dzieci do poszczególnych zajęć. Utworzono następujące grupy:
Zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - 1 grupa 8 osobowa - prowadzi p. K. Latała (w piątki).
Podczas zajęć uczniowie doskonalą technikę czytania głośnego oraz cichego ze zrozumieniem, ćwiczą ortografię, wykonują ćwiczenia gramatyczne, doskonalą swoje umiejętności językowe.

Zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 2 grupy po 8 osób - prowadzą: p. B. Sobczyk (w piątki) i p. M. Skiba (we wtorki).
Na tych zajęciach doskonalone są umiejętności rachunkowe z wykorzystaniem środków dydaktycznych. Dzieci wykonują też ćwiczenia kształtujące orientację przestrzenną, wiadomości praktyczne oraz logiczne myślenie. Dobór zadań i ćwiczeń jest dostosowany do poziomu i możliwości uczniów.

Zajęcia logopedyczne z zaburzeniami rozwoju mowy - 2 grupy po 4 osoby - prowadząca p. Agnieszka Łomnicka- Boligłowa (obydwie grupy w piątki).
Wśród uczestników sprawdzona została sprawność narządów mowy. Dzieci poznają budowę aparatu artykulacyjnego i wykonują ćwiczenia narządów artykulacyjnych, zmierzające do likwidacji zdiagnozowanych wad wymowy.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów z nauk matematyczno-przyrodniczych - 2 grupy po 8 osób - prowadzą: p. B. Sobczyk (we wtorki) oraz p. M. Skiba (w poniedziałki). Od drugiego semestru realizuje te zajęcia kolejna grupa 8 osobowa, którą prowadzi obrazp. J. Stabrawa (w środy - po 2 godziny).
Na takich zajęciach przekazywane są uczniom w sposób atrakcyjny wiadomości przyrodnicze oraz matematyczne, często wykraczające poza treści podstawy programowej. Uczniowie wdrażani są do logicznego myślenia i samodzielnego rozumowania. Rozwijają swoje zainteresowania światem, przyrodą, ekologią.

W projekcie bierze udział łącznie 56 dzieci. Zajęcia prowadzone są w 8 grupach. Na każdy rodzaj zajęć przewidziano 32 godziny. Uczniowie bardzo chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach, na co niewątpliwie ma wpływ ich uatrakcyjniona forma oraz możliwość korzystania z różnorodnych pomocy. Działania podejmowane w ramach zajęć projektowych z pewnością przyczynią się do wyrównania braków i skorygowania dysfunkcji u niektórych dzieci. Natomiast uczestnictwo w zajęciach rozwijających przyczyni się do poszerzenia wiedzy i rozbudzenia ciekawości uczniów oraz ich samorealizacji.

Barbara Sobczyk