SZKOŁA PODSTAWOWA im. BOHATERÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO w IGOŁOMI
logo
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE "MISIA USZATKA"
obraz

PROJEKT "WIEDZA, KOMUNIKACJA,ROZWÓJ "

HARMONOGRAM SZKOLEŃ NAUCZYCIELI (WRZESIEŃ)

Harmonogram szkoleń nauczycieli w miesiącu wrześniu w ramach projektu "Wiedza komunikacja, rozwój" ... więcej

INFORMACJA O PROJEKCIE

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce rozpoczyna realizację projektu pn. "Wiedza, komunikacja, rozwój"
Projekt realizowany jest od 1 lipca 2020r. do 30 czerwca 2023r. czyli przez trzy lata szkolne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ... więcej

HARMONOGRAM SZKOLEŃ NAUCZYCIELI

Harmonogram szkoleń nauczycieli w miesiącu sierpniu w ramach projektu "Wiedza komunikacja, rozwój" ... więcej

REKRUTACJA UCZNIÓW

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach dla uczniów w ramach projektu "Wiedza, komunikacja, rozwój" na rok szkolny 2020/2021 w Gminnym Centrum Edukacji w Igołomi ... więcej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający (Gmina Igołomia - Wawrzeńczyce 32-125 Wawrzeńczyce 57 w imieniu którego działa Gminne Centrum Edukacji w Igołomi Igołomia 252, 32-125 Wawrzeńczyce) zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 1843) zwanej dalej ustawą "Pzp" zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego i komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, mebli dla GCE w Igołomi" Nr sprawy: GCE.Ig.271.2.2020,na poszczególne części 1-5 zamówienia wybrano następujące oferty:
Treść ogłoszenia w załączniku. ... więcej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający (Gmina Igołomia - Wawrzeńczyce 32-125 Wawrzeńczyce 57 w imieniu którego działa Gminne Centrum Edukacji w Igołomi Igołomia 252, 32-125 Wawrzeńczyce), na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego i komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, mebli dla GCE w Igołomi" Nr sprawy: GCE.Ig.271.2.2020 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. ... więcej

ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH -INFORMACJA NR 2

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zadania pn. "Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego i komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, mebli dla GCE w Igołomi" Nr sprawy: GCE.Ig.271.2.2020.... więcej

ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH -INFORMACJA

Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie internetowej: http://www.szpigolomia.com ; http://www.igwa.pl Załącznik Nr 6 i Załącznik Nr 8 do SIWZ GCE.Ig.271.2.2020 o właściwej treści.... więcej

ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH

Ogłoszenie
o zamówieniu pn. "Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego i komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, mebli dla GCE w Igołomi"
Nr sprawy: GCE.Ig.271.2.2020
przedmiot zamówienia: dostawa
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego i komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, mebli dla Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi - dla Szkoły Podstawowej w Igołomi.

Zadanie realizowane w ramach Projektu: Wiedza, komunikacja, rozwój dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne z Europejskiego Funduszu Społecznego... więcej

REKRUTACJA NAUCZYCIELI

W związku z realizacją projektu "Wiedza, komunikacja, rozwój" planowana jest rekrutacja nauczycieli do prowadzenia zajęć wynikających z założeń projektu.

Regulamin rekrutacji nauczycieli

CELE PROJEKTU

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce rozpoczyna w Gminnym Centrum Edukacji w Igołomi i Gminnym Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach realizację projektu pn. "Wiedza, komunikacja, rozwój".

Projekt realizowany jest od 1 lipca 2020r. do 30 czerwca 2023r. czyli przez trzy lata szkolne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje
Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego
Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne ...więcej

Gminne Centrum Edukacji w Igołomi
(Przedszkole Samorządowe Misia Uszatka, Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalmymi)